ALGEMENE VOORWAARDEN

Model van

Algemene verkoopsvoorwaarden webshop B2C

Ondernemingsgegevens


Drezza GCV

Sint Martinusstraat 22, 2470 Retie

info@drezza.be
KBO : 0704.927 407

BTW : BE0704.927 407


Artikel 1: Algemene bepalingen


De e-commerce website van Drezza, een GCV met maatschappelijke zetel te Sint Martinusstraat 22, 2470 Retie, BTW BE 0704 927 407, (hierna 'Drezza' biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen.


Onderhavige Algemene Voorwaarden ("Voorwaarden") zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website ("Klant"). Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van Drezza moet de Klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door Drezza aanvaard zijn.


Artikel 2: Prijs


Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen.

Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld


De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto's zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

Artikel 3: Aanbod


Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Drezza niet. Drezza is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Drezza is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.


Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met onze klantendienst.


Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Drezza. Drezza kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.


Artikel 4: Online aankopen

Wanneer u in de webwinkel een artikel aanklikt, kan u op de knop klikken " In de winkelmand"; . Hoeveelheden kan u niet ingeven.

U moet telkens opnieuw het artikel aanklikken en opnieuw bestellen;

Rechts boven aan staat een "icoon" van de winkelmand. Als u hierop klikt kan u doorklikken naar definitief bestellen.

Hierna gaan de verzendingskosten verschijnen.

U heeft 2 mogelijkheden:

 • Bestellen met afhaling ( geen verzendkosten)
 • Bestellen met verzending ( Hierop zijn wel verzendkosten)
 • Na het plaatsen van de bestelling krijgt u in de door u opgegeven mail een betalingsuitnodiging.
 • Betalingen gebeuren uitsluitend met elektronische overschrijving.
 • Nadat wij de betaling hebben ontvangen, zullen de goederen aan u worden verstuurd via Bpost.


De Klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen

 • via bankkaart bij afhaling
 • Contant bij afhaling
 • via overschrijving op rekeningnummer die u inde mail toegezonden krijgt.

Drezza is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot bestellingen waarbij de Klant betrokken is.

Artikel 5: Levering en uitvoering van de overeenkomst

Wanneer uw betaling ontvangen is op de bankrekening van Drezza, zal de uitlevering gebeuren via Bpost.

Bpost vraagt 2-3 werkdagen binnen Belgie om het pakket tot bij u te krijgen.

Artikelen besteld via deze webwinkel worden geleverd in Belgie.

Tenzij anders overeengekomen of uitdrukkelijk anders bepaald, worden de goederen aan de woonplaats van de Klant geleverd.

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant onverwijld worden gemeld aan Drezza.

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de Klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de Klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door Drezza was geboden.

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van Drezza.

De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van Drezza te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

Artikel 7: Herroepingsrecht

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij Drezza.

Indien het herroepingsrecht van toepassing is:

De Klant heeft het recht om binnen een termijn van 30 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

De herroepingstermijn verstrijkt 30 kalenderdagen na de dag : "van de sluiting van de overeenkomst."

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant Drezza, Sint Martinusstraat 22,2470 Retie - info@drezza.be ]via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen.

Om de herroepingstermijn na te leven moet de Klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

De Klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 30 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan Drezza heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen aan Drezza, Sint Martinusstraat 22,2470 De Klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 30 kalenderdagen is verstreken.

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de Klant.

Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt Drezza zich het recht voor om de Klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de Klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Enkel artikelen die zich in de originele verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen.

Indien de Klant de overeenkomst herroept, zal Drezza alle tot op dat moment van de Klant ontvangen betalingen, inclusief de standaard leveringskosten, aan de Klant terugbetalen binnen maximum 30 kalenderdagen nadat Drezza op de hoogte is gesteld van de beslissing van de Klant om de overeenkomst te herroepen. Bij verkoopovereenkomsten wacht Drezza met de terugbetaling totdat hij alle goederen heeft teruggekregen.

Eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van de Klant voor een andere wijze van levering dan de door Drezza geboden goedkoopste standaard levering worden niet terugbetaald.

Drezza betaalt de Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen de Klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

Indien het herroepingsrecht niet van toepassing is, vermelden waarom op basis van de volgende categorieën:

De Klant kan het herroepingsrecht niet uitoefenen voor:

 • de levering of verstrekking van goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop [...] geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen;
 • de levering van volgens specificaties van de Klant vervaardigde goederen, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
 • de levering van goederen die snel bederven of met een beperkte houdbaarheid;
 • de levering van verzegelde goederen die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken;
 • de levering van goederen die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;
 • de levering van alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij de sluiting van de verkoopovereenkomst, maar waarvan de levering slechts kan plaatsvinden na 30 dagen, en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop de onderneming geen invloed heeft;
 • Artikel 8: Garantie

  Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.


  Om een beroep te doen op de garantie, moet de Klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen. Klanten wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren.


  Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de Klant thuis zijn afgeleverd, dient de Klant contact op te nemen met de drezza en het artikel op zijn kosten terug te bezorgen aan Drezza.


  Bij vaststelling van een gebrek moet de Klant Drezza zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 30 dagen na vaststelling ervan door de Klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.

  De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.

  Artikel 10: Sancties voor niet-betaling


  Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover Drezza beschikt, is Drezza ingeval van niet- of laattijdige betaling gehouden om de bestelling te annuleren.

  De betalingstermijn bedraagt 60 uren.


.